დაბრუნების პოლიტიკა

 

 1. პროდუქციის/საქონლის დაბრუნების პირობები:

 • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის დაცვით (“მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“, რომელიც კანონში შევიდა 2022 წლის 1 ივნისს ) პროდუქციის/საქონლის უკან დაბრუნება შესაძლებელია 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.
 • კომპანიას უფლება აქვს არ დაიბრუნოს პროდუქცია/საქონელი თუ კი გასულია არა უმეტეს 14 კალენდარული დღისა.

 

 1. პროდუქციის/საქონლის დაბრუნების წესები:

 • პროდუქციის/საქონლის დაბრუნების დროს პროდუქციას/საქონელს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

კომპანიის ელ. ფოსტის მისამართზე: info@supta.ge / tel:(032) 2 11 06 26 ან სხვა საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით

 •  იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნების ინიცირება მიტანისთანავე მყისიერად მოხდება მომხმარებლის მხრიდან, შემთხვევა დაფიქსირდება საინფორმაციო ცენტრში კურიერის მიერ და ამის შემდეგ მას ეძლევა დასტური პროდუქციის/საქონლის წამოღებაზე

 

 1. პროდუქციის/ საქონლის დაბრუნება შესაძლებელია:

 • თუ შეძენილი პროდუქცია/საქონელი განსხვავდება ვებგვერდზე განთავსებული/აღწერილი პროდუქციისგან
 • თუ პროდუქცია/საქონელი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში
 • თუ მომხმარებელს არ მიუღია შეძენილი პროდუქცია/საქონელი თანხის გადახდიდან მიტანის სერვისით მითითებულ ვადებში
 • თუ პროდუქციას/საქონელს აქვს რაიმე ქარხნული წუნი
 • გამონაკლის შემთხვევებში პროდუქციის/საქონლის დაბრუნება ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია მომხმარებლისა და კომპანიის მიერ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე

 

 1. პროდუქციის/საქონლის დაბრუნება არ არის შესაძლებელი:

 • თუ ის ჰერმეტული იყო, ხოლო ყიდვის შემდეგ დაირღვა მისი ჰერმეტულობა
 • თუ ნივთი თქვენი შეკვეთით არის დამზადებული და მხოლოდ თქვენს საჭიროებებს ერგება
 • თუ თქვენ და კომპანია წინასწარ შეთანხმდით, რომ აღარ გექნებოდათ ნივთის უკან დაბრუნების უფლება, თქვენ ეს იცოდით და მომსახურებითაც სრულად ისარგებლეთ
 • თუ მას ეტყობა მოხმარების კვალი/გამოყენებულია და ა.შ

 

 1. ანაზღაურების წესი:

 • კომპანია ვალდებულია მომხმარებელს აუნაზღაუროს გადახდილი თანხის 100% თუ: (იხ. პუნქტი 3)
 • კომპანია მომხმარებელს შეძენილი პროდუქციის/საქონლის ღირებულებას აუნაზღაურებს არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადაში.

 

 1. ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების წესი:

კომპანია მომხმარებლის მიერ პროდუქციის/საქონლის დაბრუნებისას ანაზღაურებს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას, იმ შემთხვევაში, თუ:

 • პროდუქცია/საქონელი არ შეესაბამება ვებგვერდზე განთავსებულ მახასიათებლებს
 • პროდუქციას/საქონელს აქვს ქარხნული წუნი
 • პროდუქცია/საქონელი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში

 

   *  შენიშვნა: ყველა შემთხვევაში პროდუქციის/საქონლის ტრანსპორტირება უნდა მოახდინოს თავად მომხმარებელმა ან უნდა აანაზღაუროს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულება. ღირებულება 30კგ-მდე პროდუქციის/საქონლის  შემთხვევაში შეადგენს 10₾,  ხოლო 30კგ და მეტის შემთხვევაში 40₾.

ბრენდები

3
2
otkutxedi
1
7
6
15
5
13
14
11
12
8
deli
best-towel
bona
kleaner
kiehl

პარტნიორები

logo-8000
Partners_New%20Vision
Partners_Shota%20Rustaveli%20Hotel
Partners_IStore
24
republic
Partners_Paul
Partners_Chveni
Partners_Xiaomi
Partners_New%20Vision%20University
Partners_Sandali
Partners_AZRY
Partners_Hotel%20Theory
21
23
Partners_Deamed
Partners_Mal%20male
Partners_Miniso
Partners_ATC
Partners_Frixx
Partners_mhpa
Partners_Dio
Partners_Foodmart
Partners_Jibe
Partners_MGroup
Partners_Time
Partners_Magic%20Candy
22
Partners_King%20David%20META
%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90-1
Partners_Hyster
dfdfdf